FSTN产品2

FSTN产品2

产品类型:FSTN
产品特性:*纯黑白模式,*符合纸白底色要求,*比STN视角广,对比度大
显示模式:正显/负显
Duty数 (Max):1/240
操作温度 (Max):-30~80°C
储存温度 (Max):-40~90°C
背光颜色:任何颜色
应用(仅供参考):仪器仪表,咪表,PDA                     
上一个: VA产品1
下一个: FSTN产品1